Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, सिमरा, बारा

सिमरा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, सिमरा, बारा

सिमरा

सम्पर्क

*


ईलाका प्रशासन कार्यालय, सिमरा, बारा

ठेगाना : सिमरा

फोन नं : 053520033 9855029777

फ्याक्स : 053520033

इमेल : aaosimara@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/%E0%A4%88%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF-Page-108579584167645/